🚀 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਰੀਫੰਡ ਨੀਤੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਸਾਡੀ ਰੀਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਵਲ ਪਰਖ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਵਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। 

ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ support@Trustedsignals.com ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ/ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਸਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ support@trustedsignals.com 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ

Order Compeleted

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ...