ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵੇ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਨੋਟਿਸ

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖੋਂਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ, ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹਿਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿੱਟਨੈੱਸ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਹਿਦਗੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨਕ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ, ਕੁਝ ਵਧੀਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਸ, ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਡੈਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜੋਖਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਮੁਦਰਾ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋਖਿਮ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਿਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਜੋਖਮ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ("ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ"), ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਦਲਾਲ/ਡੀਲਰ ਹਨ। ("ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ") ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਸੂਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CFTC ਨਿਯਮ 4.41 – ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਕਲੀ ਨਤੀਜੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਘੱਟ-ਜਾਂ-ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

CFTC ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ: 

ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਕਲੀ ਨਤੀਜੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ; ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ("ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ") ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ/ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।

ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਮਰਪਣ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ, ਰਵਾਇਤੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹਿਉਬਰੀਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਮਦਨ ਕਮਾਈਆਂ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਂਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਮਾਵੋਂਗੇ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੋਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਥੇ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। RWC ਨੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। RWC ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੇਣਦਾਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੋਟਿਸ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ((EU) 2016/679) ("GDPR") ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ GDPR ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ (2002/58/EC) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ"), ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

GDPR ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ

ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ("GDPR") EU ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GDPR ਦੀ ਸੰਪੂਰਤੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ("DPB") ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ GDPR ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੯੮ ਨਾਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀਆਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਥਾਨ, ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ IP ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

    1) ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ

    2) ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਟਾ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

Order Compeleted

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ...