PRIVACY BELEID

Verdienste Disclaimers, Privacy & Cookie Notice

Disclaimer

Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke punten waarvan u op de hoogte moet zijn tijdens het gebruik van deze website. Het dient gelezen te worden als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden Door deze Website te bezoeken, geeft u aan dat u de Algemene Voorwaarden, zoals uitgegeven door Trusted Signals, al gelezen en erkend heeft en dat u ermee akkoord gaat.

Trusted Signals, wijst hierbij alle garanties af met betrekking tot alle diensten en informatie die op de Website worden aangeboden, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, anders dan de garanties die geïmpliceerd zijn door en niet uitgesloten, beperkt of gewijzigd kunnen worden onder de van toepassing zijnde wetten. Wij doen geen uitspraken over de geschiktheid van de diensten of informatie op de Website voor enig doel. Alle diensten en informatie worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet. Wij garanderen niet dat de diensten en informatie regelmatig, ononderbroken of foutloos zullen worden geleverd, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de Website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele communicatiestoringen, vervormingen of vertragingen bij het gebruik van onze Website.

Toegang onderworpen aan plaatselijke beperkingen

Hoewel u misschien in een ander land woont, is deze website niet gericht op een specifiek rechtsgebied en betreedt u een wereldwijde website. De op deze site vermelde producten of diensten zijn onderworpen aan wettelijke en reglementaire vereisten en zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar. De op deze site vermelde producten of diensten worden weergegeven op basis van bepaalde registraties in de desbetreffende rechtsgebieden overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in verband met risico's en financiële beleggingen; er kunnen echter aanvullende vereisten of formaliteiten zijn die uw belegging verbieden. Dienovereenkomstig bent u verplicht uzelf te informeren en dergelijke beperkingen in acht te nemen. Producten of diensten die op deze website worden vermeld, zijn uitsluitend bedoeld voor distributie in die rechtsgebieden, waar het aanbieden van dergelijke producten en diensten is toegestaan.

Producten en Diensten

Deze website beschrijft de mogelijkheden van Trusted Signals en dient uitsluitend ter informatie. Niets van het materiaal op deze website is bedoeld als een aanbod tot verkoop, uitnodiging of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van een product of dienst van Trusted Signals of een van haar filialen en er mag niet op worden vertrouwd in verband met een beleggingsbeslissing. Deze website geeft geen specifiek beleggingsadvies en houdt geen rekening met de beleggingsbehoeften van een bepaalde belegger of beleggers. Niets op deze website mag worden opgevat als beleggings-, belasting-, juridisch of ander advies.

Voer uw eigen onafhankelijke verificatie van feiten en gegevens uit. De informatie die wij publiceren is verkregen van of is gebaseerd op bronnen waarvan wij denken dat ze nauwkeurig en volledig zijn. Hoewel redelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij de juistheid of volledigheid van de door ons gepubliceerde informatie niet garanderen. De meningen die wij publiceren kunnen onjuist zijn en kunnen op elk moment veranderen. U dient altijd uw eigen onafhankelijke verificatie van feiten en gegevens uit te voeren voordat u beleggingsbeslissingen neemt.

Win professioneel advies in indien nodig. Als u niet zeker bent van een beleggingsbeslissing dient u een professioneel financieel adviseur in te schakelen. Trusted Signals is geen geregistreerd beleggingsadviseur en wij geven geen beleggingsadvies of aanbevelingen. Wij zijn ook niet gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Risico Waarschuwing

In het verleden behaalde resultaten van door Trusted Signals beheerde indicatoren vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten. De waarde van de effecten en de inkomsten die daaruit worden gegenereerd, kunnen zowel dalen als stijgen. Er zijn aanzienlijke risico's verbonden aan beleggingen in de producten en diensten die door Trusted Signals worden aangeboden. Schommelingen in wisselkoersen kunnen een positief of negatief effect hebben op de waarde van financiële instrumenten die in vreemde valuta luiden. Bepaalde beleggingen, met name alternatieve fondsen en opkomende markten, brengen een bovengemiddeld risico met zich mee en moeten als langlopend worden beschouwd. Afgeleide instrumenten kunnen een hoog risico inhouden. Verschillende soorten fondsen of beleggingen houden verschillende risiconiveaus in.

U.S. Government Required Disclaimer

Commodity Futures Trading Commission. De handel in futures en opties levert grote potentiële winsten op, maar houdt ook grote potentiële risico's in. U moet zich bewust zijn van de risico's en bereid zijn deze te aanvaarden om in de futures- en optiemarkten te beleggen. Handel niet met geld dat u niet kunt verliezen. Dit document is noch een uitnodiging noch een aanbod om futures of opties te kopen/verkopen. Er wordt niet beweerd dat een rekening winsten of verliezen zal of waarschijnlijk zal bereiken die vergelijkbaar zijn met die welke op deze website worden besproken. De prestaties in het verleden van een handelssysteem of -methodologie zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten. Als u besluit om echt geld te investeren, moeten alle handelsbeslissingen door uzelf worden genomen. Er zijn geen garanties of zekerheden in trading. Betrouwbaarheid van handelsstrategieën zijn alleen in waarschijnlijkheden. Handelen impliceert hard werken, risico, discipline en het vermogen om regels te volgen. Als u op zoek bent naar een gegarandeerd inkomen, is trading niets voor u. De meeste mensen verliezen geld met trading. Een systeem kan u helpen consistent te worden, maar u moet zich aan het systeem houden, EN uw vaardigheid als handelaar ontwikkelen. Het vermogen om gedisciplineerd te zijn en uw emoties onder controle te houden is zelfs nog belangrijker dan de technische indicatoren die een trader kan gebruiken. Noch ("Trusted Signals"), noch haar opdrachtgevers, functionarissen of werknemers zijn geregistreerde beleggingsadviseurs, of makelaars/handelaars. Door gebruik te maken van materiaal geproduceerd door ("Trusted Signals"), gaat u ermee akkoord dat de informatie in dit materiaal alleen bedoeld is voor educatieve en/of informatieve doeleinden en nooit mag worden opgevat als handels- of beleggingsadvies. Er worden geen beweringen gedaan over de winstgevendheid in het verleden, heden of toekomst van onze diensten of andere Trusted Signals Indicators systemen, en er is geen garantie dat het systeem enige winst zal opleveren voor handelaren die het systeem gebruiken, en kan er zelfs toe leiden dat dergelijke handelaren verliezen oplopen.

CFTC REGEL 4.41 - IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN ZIJN NIET NOODZAKELIJKERWIJS INDICATIEF VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN, EN DIT VORMT GEEN GARANTIE VOOR WINST OF HET VOORKOMEN VAN VERLIES. HYPOTHETISCHE OF GESIMULEERDE PRESTATIERESULTATEN HEBBEN BEPAALDE BEPERKINGEN. IN TEGENSTELLING TOT EEN FEITELIJKE PERFORMANCE GEVEN GESIMULEERDE RESULTATEN NIET DE FEITELIJKE HANDEL WEER. AANGEZIEN DE TRANSACTIES NIET ZIJN UITGEVOERD, KUNNEN DE RESULTATEN OOK DE EVENTUELE IMPACT VAN BEPAALDE MARKTFACTOREN, ZOALS EEN GEBREK AAN LIQUIDITEIT, ONDER- OF OVERGECOMPENSEERD HEBBEN. GESIMULEERDE HANDELSPROGRAMMA'S IN HET ALGEMEEN ZIJN OOK ONDERHEVIG AAN HET FEIT DAT ZE ONTWORPEN ZIJN MET HET VOORDEEL VAN HINDSIGHT. ER WORDT GEEN VERKLARING AFGELEGD DAT EEN REKENING VERGELIJKBARE WINSTEN ZAL OF WAARSCHIJNLIJK ZAL BEHALEN DIE WORDEN WEERGEGEVEN IN EEN PRESENTATIE OF PRESTATIERAPPORT.

CFTC verplichte Disclaimer: 

Er wordt gebruik gemaakt van hypothetische of gesimuleerde resultaten, maar deze hebben bepaalde inherente beperkingen. In tegenstelling tot een feitelijke performance geven gesimuleerde resultaten niet de feitelijke handel weer. Aangezien de transacties niet daadwerkelijk zijn uitgevoerd, kunnen de resultaten bovendien onder- of overgecompenseerd zijn voor de impact. Er wordt niet beweerd dat een rekening de winsten of verliezen zal of waarschijnlijk zal bereiken die vergelijkbaar zijn met de getoonde voorbeelden. Wees voorzichtig en vraag advies aan gekwalificeerde professionals; raadpleeg uw financieel adviseur, accountant of advocaat alvorens te handelen op basis van deze informatie. Het gebruik van materiaal ontwikkeld door ("Trusted Signals") veronderstelt dat u de risico's verbonden aan het handelen in futures/goederen zoals uiteengezet in deze openbaarmaking volledig hebt gelezen en begrepen. Getuigenissen zijn geen indicatie voor toekomstig succes en zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

TESTIMONIALS

Op verschillende plaatsen op deze Website kunt u getuigenissen vinden van klanten van de producten en diensten die op deze Website of door de Trusted Signals worden aangeboden. De getuigenissen zijn feitelijke verklaringen van klanten en/of cliënten en zijn waarheidsgetrouw weergegeven op deze Website.

Hoewel deze getuigenissen waarheidsgetrouwe verklaringen zijn over resultaten verkregen door deze klanten en/of cliënten, zijn de resultaten verkregen door deze klanten en/of cliënten niet noodzakelijk typisch. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de getuigenissen geen garantie zijn voor de resultaten die u of iemand anders zal verkrijgen door het gebruik van producten of diensten die op deze Website of door de Onderneming worden aangeboden.

WINST DISCLAIMER

Van tijd tot tijd kan het Bedrijf verslag uitbrengen over het succes van een van zijn bestaande of vroegere klanten/cliënten. De informatie over dit succes wordt door de Klant nauwkeurig weergegeven. U erkent dat het eerdere succes van anderen geen garantie is voor uw succes.

Zoals bij elk bedrijf, kunnen uw resultaten variëren en zullen deze gebaseerd zijn op uw individuele capaciteit, zakelijke ervaring, expertise en niveau van wens. Er zijn geen garanties met betrekking tot de mate van succes die u kunt ervaren. Er is geen garantie dat u überhaupt inkomsten zult verwerven en u aanvaardt het risico dat de verdiensten en inkomsten per individu verschillen. Het succes van ieder individu is afhankelijk van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie.

Het gebruik van onze informatie, producten en diensten dient gebaseerd te zijn op uw eigen due diligence en u stemt ermee in dat Trusted Signals niet aansprakelijk is voor enig succes of falen van uw bedrijf dat direct of indirect verband houdt met de aankoop en het gebruik van onze informatie, producten en diensten die op deze Website worden beoordeeld of geadverteerd.

Inkomsten- of winstoverzichten zijn slechts schattingen van potentiële inkomsten, en er is geen garantie dat uw inkomsten zullen overeenkomen met de cijfers die wij presenteren. Het vertrouwen dat u stelt in de cijfers die wij presenteren is voor uw eigen risico. Inkomsten of verdiensten die worden weergegeven, mogen NIET worden geïnterpreteerd als gebruikelijk, typisch, verwacht of normaal voor de gemiddelde student. Dit specifieke resultaat kan uitzonderlijk zijn, en de variabelen die van invloed zijn op de resultaten zijn zo talrijk en soms oncontroleerbaar, dat Hiubris Indicators geen garanties geeft met betrekking tot uw inkomen of verdiensten van welke aard dan ook, op welk moment dan ook.

Wanneer specifieke inkomenscijfers worden gebruikt en aan een persoon of bedrijf worden toegeschreven, hebben die personen of bedrijven dat bedrag verdiend. Maar er is geen garantie dat uw verdiensten of inkomen met deze cijfers overeen zullen komen, of dat u überhaupt geld zult verdienen. Als u vertrouwt op onze voorbeelden of cijfers, doet u dat op eigen risico, en aanvaardt u alle risico's die aan uw vertrouwen verbonden zijn.

Alle beweringen of voorstellingen over inkomensverdiensten die op onze website of in onze materialen of informatie worden gedaan, mogen niet als gemiddelde inkomsten worden beschouwd. Getuigenissen zijn niet representatief. Er kan geen garantie worden gegeven dat eerdere successen, of resultaten uit het verleden, met betrekking tot inkomsten, kunnen worden gebruikt als een indicatie van uw toekomstige succes of resultaten.

Monetaire en inkomensresultaten zijn gebaseerd op vele factoren. Wij kunnen op geen enkele manier weten hoe goed u het zult doen, aangezien wij u, uw achtergrond, uw werkethiek, of uw zakelijke vaardigheden of praktijken niet kennen. Daarom garanderen of impliceren wij niet dat u enige handel zult winnen, dat u enig inkomen of winst zult maken, dat u het goed zult doen, of dat u überhaupt geld zult verdienen. Indien u vertrouwt op onze voorbeelden of cijfers, doet u dit op eigen risico, en aanvaardt u alle risico's verbonden aan uw vertrouwen.

Beslissingen nemen op basis van informatie die in onze programma's, producten, diensten of op onze website wordt gepresenteerd, dient alleen te worden gedaan in de wetenschap dat u aanzienlijke verliezen kunt lijden, of helemaal geen geld kunt verdienen. Alleen risicokapitaal mag worden gebruikt.

Alle producten en diensten van ons bedrijf zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Wees voorzichtig en vraag advies aan gekwalificeerde professionals. Raadpleeg uw accountant, advocaat of professionele adviseur, alvorens te handelen op basis van deze of andere informatie.

Gebruikers van onze programma's, producten, diensten en website wordt geadviseerd hun eigen due diligence te doen bij het nemen van zakelijke beslissingen en alle verstrekte informatie, programma's, producten en diensten dienen onafhankelijk te worden geverifieerd door uw eigen gekwalificeerde professionals. Onze informatie, programma's, producten en diensten moeten zorgvuldig worden overwogen en geëvalueerd alvorens een zakelijke beslissing te nemen of erop te vertrouwen. Alle bekendmakingen en disclaimers die hierin, op onze website of in enig aan u verstrekt materiaal worden gemaakt, zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen of stimulansen die door ons bedrijf kunnen worden gedaan.

U stemt ermee in dat Trusted Signals niet verantwoordelijk is voor het succes of falen van uw persoonlijke of zakelijke beslissingen met betrekking tot de door ons bedrijf gepresenteerde informatie, of onze bedrijfsprogramma's, producten en/of diensten.

Wijzigingen in de inhoud

De informatie op deze website wordt verstrekt zoals ze is, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en er wordt geen garantie gegeven voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. RWC heeft zijn eigen standpunten en meningen op deze website (of die van zijn filialen) weergegeven, en deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. RWC is niet verplicht de informatie bij te werken en lezers mogen niet uitsluitend vertrouwen op de informatie op deze website bij het nemen van een beleggingsbeslissing.

Aansprakelijkheid

Hoewel Trusted Signals ernaar streeft dat de informatie op deze website accuraat en volledig is op de datum van publicatie, staat noch Trusted Signals, noch een van haar medewerkers in voor de adequaatheid, accuraatheid of volledigheid van deze informatie en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het vertrouwen op een onnauwkeurigheid, omissie in, of het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op deze website.

Gegevensbescherming

Voor zover de informatie die u verstrekt of die wij via deze website verkrijgen persoonsgegevens zijn, stemt u in met de verwerking ervan door Trusted Signals en haar agenten en andere derden. Al deze personen/entiteiten zijn verplicht tot geheimhouding van dergelijke informatie. Indien u niet wilt dat uw informatie op deze wijze wordt gebruikt, dient u Trusted Signals hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. U hebt recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben door ons te schrijven en een verzoek in te dienen. Zie ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie.

Privacy & Cookieverklaring

Trusted Signals erkent het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid is ontworpen om u te helpen begrijpen welke gegevens de Website verzamelt en wat zij met die gegevens doet. Dit beleid omvat onze privacy- en cookienormen en -processen en dient, waar van toepassing, te worden gelezen in combinatie met onze websitevoorwaarden of andere juridische documenten.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998, de General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) ("GDPR") alsmede alle opvolgende wetgeving voor de Data Protection Act 1998 en de GDPR en de Privacy and Electronic Communications Directive (2002/58/EC) samen met alle uitvoerende en opvolgende wetgeving (gezamenlijk de "Data Protection Legislation"), is Trusted Signals de verantwoordelijke voor de verwerking en is zij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. 

GDPR en persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR") hervormt het EU-kader voor gegevensbescherming en is vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks toepasselijk in alle EU-lidstaten. De GDPR zal in het Verenigd Koninkrijk worden aangevuld door de Data Protection Bill ("DPB"), die de Data Protection Act 1998 zal intrekken en vervangen en de GDPR in de Engelse wetgeving zal opnemen. De GDPR is uitgebreider qua werkingssfeer en toepassing dan de Data Protection Act 1998. De GDPR breidt onder meer de rechten van individuen op het gebied van gegevensbescherming uit, verplicht organisaties duidelijke beleidslijnen en procedures te ontwikkelen om persoonsgegevens te beschermen, legt grotere verplichtingen op aan gegevensverwerkers en verplicht bedrijven aan te kunnen tonen dat zij de GDPR naleven.

 

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een persoon die kan worden gebruikt om de persoon direct of indirect te identificeren. Het kan gaan om, maar is niet beperkt tot, een naam, een e-mailadres, berichten op sociale media, geboortedatum, locatie, gedrag of een IP-adres.

De kernactiviteiten van Trusted Signals op het gebied van gegevensverwerking omvatten de verwerking van:

    1) Persoonlijke gegevens van kopers

    2) Persoonlijke gegevens van potentiële kopers (proefleden)

Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van de categorie waartoe u hierboven behoort. 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat.

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw keuzes vastlegt, waardoor wij uw ervaring met de website kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het onthouden van het land waar u woont. Door deze website verder te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons cookiebeleid. U kunt te allen tijde cookies accepteren en/of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

 

Hoe cookies te vermijden

Indien u het gebruik van cookies niet aanvaardt, kan uw webbrowser zo worden ingesteld dat het opslaan van cookies automatisch wordt geweigerd of dat u telkens wordt geïnformeerd wanneer een website vraagt om een cookie op te slaan. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook via de webbrowser worden verwijderd.

 

Indien uw webbrowser cookies weigert, kan dit de functionaliteit van de website verminderen.

 

Copyright

Niets van deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trusted Signals

Bestelling Gecompenseerd

Nog een vraag...